The Imitator


Tên gốc: Mô phỏng giả –模仿者

Tác giả: Lý Chá Lưu – 李柘榴

Thể loại: (Trá hình) Khoa học viễn tưởng

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng chuyển ngữ: Thích thì bỏ

-0-

Tiểu thuyết được đăng tại: http://173.255.216.198/allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=26659

-0-

Tác phẩm được chuyển ngữ dưới sự cho phép của tác giả.

P.S:  Nên các bạn khỏi hỏi đăng nơi khác, mình không đồng ý đâu.

P.P.S: Truyện có mìn, cả đống mìn. Các bạn đã được cảnh báo.

Giới thiệu

1-2

3-4

5-6

7-8 9-10
11  12

2 thoughts on “The Imitator

Nhắn gửi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s